Výpověď ze zdravotních důvodů – jak na to?

Publikuje: Nikola Macáková — 28. 05. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Zprávy z domova » Výpověď ze zdravotních důvodů – jak na to?

Zdravotní způsobilost zaměstnanců zjišťuje tzv. závodní lékař nebo lékař k tomu určený zaměstnavatelem. Co míní legislativa na dané téma?

Pracovnělékařská prohlídka posuzuje způsobilost pro vykonávanou činnost lékařem, který má smlouvu o této činnosti se zaměstnavatelem,“ uvádí k tématu web nejlepsi-rady.cz, který se rovněž tématu okrajově věnoval.

Ve světě práce se mohou stát situace, kdy zaměstnanec není schopen vykonávat svou práci z důvodu zdravotních potíží. V takových případech je možné uvažovat o výpovědi ze zdravotních důvodů. V České republice platí specifická právní legislativa, která upravuje tuto problematiku a poskytuje zaměstnancům určitou ochranu. Při řešení takového případu je nezbytné se seznámit s platnými zákony a postupovat v souladu s nimi.

Jedním z klíčových zákonů, který se týká výpovědi ze zdravotních důvodů, je Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.). Podle tohoto zákona může zaměstnanec v případě dlouhodobé nezpůsobilosti plnit své pracovní povinnosti v důsledku zdravotního stavu požádat zaměstnavatele o výpověď z pracovního poměru. Zaměstnavatel je povinen v takovém případě odpovídajícím způsobem jednat a posoudit možnosti přizpůsobení pracovního místa nebo nabídku jiného vhodného pracovního místa, které by odpovídalo zdravotnímu stavu zaměstnance.

Dalším důležitým zákonem je Zákon o sociálním zabezpečení (č. 155/1995 Sb.), který se zabývá problematikou invalidity. Podle tohoto zákona je možné, že v případě, kdy je zaměstnanec dlouhodobě nezpůsobilý k výkonu práce v důsledku invalidity, může být z pracovního poměru vypovězen. V tomto případě však musí být splněny určité podmínky, které stanovuje zákon.

Při výpovědi ze zdravotních důvodů je nezbytné dodržovat určitý postup. Zaměstnanec by měl nejprve informovat zaměstnavatele o svém zdravotním stavu a podat žádost o výpověď z důvodu nemoci. Zaměstnavatel poté musí zahájit řízení a posoudit, zda je zaměstnanec skutečně dlouhodobě nezpůsobilý k výkonu práce a zda nelze najít žádné vhodné alternativy. Zaměstnavatel musí postupovat v souladu se zákonem a chránit práva zaměstnance.

Výpověď ze zdravotních důvodů je tedy možná, avšak vyžaduje pečlivé dodržování právních předpisů a postupů. Zaměstnanec by se měl seznámit s platnými zákony, jako je Zákoník práce a Zákon o sociálním zabezpečení, a konzultovat svou situaci s odborníky v oblasti pracovního práva.

Je důležité zdůraznit, že každý případ je individuální a může se lišit v závislosti na konkrétních okolnostech. Zaměstnanec by se měl obrátit na odborníky, kteří mu mohou poskytnout právní pomoc a poradit v souladu s platnou legislativou. Pouze tak lze zajistit, že postup při výpovědi ze zdravotních důvodů bude správný a chrání práva zaměstnance.

V případě zájmu o podrobnější informace doporučujeme prostudovat samotné zákony, které byly zmíněny v tomto článku: Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) a Zákon o sociálním zabezpečení (č. 155/1995 Sb.).

Nedílnou součástí tohoto tématu je také nemoc z povolání a její finanční odškodnění.

Nemoc z povolání a její odškodnění. Kdo vyplácí zaměstnanci odškodné bude-li shledán, že má prokazatelně způsobenou nemoc z povolání? Jaký zákon či platná právní legislativa v České republice toto specifikuje, a kdo v České republice posuzuje, zda má či nikoliv zaměstnance nárok na případné finanční odškodnění za nemoc z povolání?

Nemoc z povolání a její odškodnění jsou důležitou součástí pracovní legislativy, která se týká ochrany zaměstnanců v České republice. Existují zákony a právní předpisy, které specifikují postupy pro určení, zda má zaměstnanec prokazatelnou nemoc z povolání a kdo je zodpovědný za vyplácení finančního odškodnění.

Hlavním zákonem, který se týká nemocí z povolání, je Zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.) a Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (č. 589/1992 Sb.). Tyto zákony stanovují podmínky pro uznání nemoci z povolání a nárok zaměstnance na finanční odškodnění.

Prokázání nemoci z povolání je proces, který vyžaduje důkladné vyšetření a posouzení odborníky. Zaměstnanec musí předložit důkazy, které potvrzují souvislost mezi nemocí a výkonem jeho povolání. Mezi tyto důkazy mohou patřit lékařská zpráva, výsledky testů a laboratorních analýz, svědectví svědků a další relevantní dokumentace.

Posuzování nároku na odškodnění za nemoc z povolání je ponecháno na odborných orgánech a institucích. V České republice je zákonem určeno, že posouzení nároku na odškodnění provádí orgán veřejného zdravotního pojištění, kterým je Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). ČSSZ posuzuje předloženou dokumentaci a na základě provedených vyšetření rozhoduje o nároku zaměstnance na finanční odškodnění.

Je důležité, aby zaměstnanec v případě podezření na nemoc z povolání okamžitě kontaktoval svého lékaře a následně se obrátil na ČSSZ. Úředníci ČSSZ provedou potřebná vyšetření a rozhodnou o nároku na odškodnění na základě platných zákonů a právních předpisů.

Při všech těchto krocích je vhodné vyhledat právní pomoc specializovaného právníka, který má zkušenosti v oblasti pracovního práva a může poskytnout odborné poradenství a asistenci při získávání odškodnění za nemoc z povolání.

Jaké například nemoci z povolání platná právní legislativa v České republice akceptuje?

V České republice platí legislativa, která uznává různé nemoci z povolání pro účely nároku na odškodnění. Zákon, který byl v článku již zmíněn o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.) a další relevantní právní předpisy stanovují seznam konkrétních nemocí, které jsou považovány za nemoci z povolání. Tento seznam není výčtem všech možných nemocí z povolání, ale obsahuje některé z nejčastějších případů.

Mezi nemoci z povolání, které jsou obecně akceptovány v České republice, mohou patřit:

 • Respirační onemocnění způsobená vdechováním škodlivých látek, jako jsou prach, chemikálie, nebezpečné plyny atd.
 • Nemoci kůže způsobené dlouhodobým vystavením škodlivým látkám, jako jsou chemikálie, oleje, rozpouštědla apod.
 • Nemoci spojené s vibracemi, například Hand-Arm vibration syndrome u pracovníků s vibracemi nástrojů nebo Whole-Body vibration syndrome u řidičů nákladních vozidel.
 • Hlukem způsobené poruchy sluchu, jako je hluková trauma nebo hluková indukovaná ztráta sluchu.
 • Nemoci páteře a kloubů způsobené opakovanými nebo těžkými fyzickými pracemi.
 • Nemoci způsobené dlouhodobým vystavením ionizujícímu záření (např. u pracovníků v jaderných elektrárnách nebo v radiologických laboratořích).
 • Nemoci spojené s prací v určitých odvětvích, například silikóza u horníků nebo asbestóza u pracovníků vystavených azbestu.

Je důležité si uvědomit, že uznání konkrétní nemoci z povolání závisí na prokázané souvislosti mezi nemocí a pracovní činností, která ji způsobila. Pro účely nároku na odškodnění je nezbytné poskytnout veškerou lékařskou dokumentaci a důkazy o této souvislosti.

Vždy je vhodné konzultovat konkrétní situaci s odborníkem v oblasti pracovního práva nebo se svým praktickým lékařem, lékařem odborníkem nebo tzv. závodním lékařem, aby bylo možné získat konkrétní informace a poradenství ohledně konkrétní nemoci z povolání a nároku na odškodnění.

Bavíme-li se o nemoci z povolání, tak jsme do redakce dostali velice zajímavý dotaz od našeho čtenáře pana Rostislava, který se dotazoval na skutečnost, zda lze považovat například tříselnou kýlu za pracovní úraz, popřípadě zda ji lze nárokovat, jako nemoc z povolání. 

Tříselná kýla je herniace (výhřez) obsahu břišní dutiny přes slabé místo v tříslech. Pokud existuje důkazní materiál, který prokazuje, že tříselná kýla je přímo způsobena pracovní činností nebo podmínkami pracovního prostředí, pak by mohla být kvalifikována jako nemoc z povolání. V takovém případě by mohlo být možné žádat o odškodnění.

Názor lékaře

Je však důležité zdůraznit, že výsledná kvalifikace například zmiňované tříselné kýly jako nemoci z povolání a nárok na odškodnění závisí na konkrétních okolnostech a na dostupnosti lékařských důkazů, které prokazují přímou souvislost s pracovní činností,“ sdělil redakci MUDr. Jiří Novák.

V České republice je pro posouzení nemocí z povolání odpovědná Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Její role spočívá ve vyhodnocování předložené lékařské dokumentace a rozhodování o kvalifikaci nemoci jako nemoci z povolání a o nároku na odškodnění,“ upřesnil.

Pokud máte podezření, že tříselná kýla by mohla být způsobena pracovním prostředím, doporučuje se konzultovat situaci s odborníkem v oblasti pracovního práva nebo se svým lékařem. Tito odborníci vám mohou poskytnout konkrétní informace a poradenství ohledně vaší situace a možnosti nároku na odškodnění,“ doplnil závěrem námi oslovený lékař.

Závěrem; zákon o nemocích z povolání v České republice nepamatuje na konkrétní profesní seznam, který by výslovně vymezoval náročné profese. Všeobecně platí, že náročné profese jsou spojeny s povoláními, ve kterých jsou pracovníci vystaveni vysokému fyzickému nebo psychickému zatížení, nebezpečným podmínkám, toxickým látkám nebo jiným rizikům.

Mezi profesemi, které mohou být považovány za náročné z hlediska zdravotního rizika, patří například:

 • Hasiči a zdravotničtí záchranáři: tito profesionálové často čelí fyzicky náročným situacím, nebezpečí a stresovým situacím, které mohou mít vliv na jejich zdraví a pohodu.
 • Policisté a příslušníci ozbrojených sil: tito pracovníci často vykonávají náročné fyzické činnosti a jsou vystaveni riziku úrazů, stresu a psychickému napětí.
 • Pracovníci ve zdravotnictví -obecně: zdravotničtí pracovníci, jako jsou lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti či ošetřovatelé mohou být vystaveni rizikům infekce, vyčerpání, psychickému zatížení a dalším profesním rizikům na které také zákon pamatuje.
 • Pracovníci ve stavebnictví: stavební dělníci, zedníci a další pracovníci ve stavebnictví mohou čelit nebezpečí úrazů, pádů, manipulaci s výrazně těžkým nářadím či břemeny.
 • Horníci a důlní inženýři: tito pracovníci se nacházejí ve velmi náročných podmínkách v podzemí, které mohou zahrnovat vystavení různých plynům, prašnosti, riziku sesuvů a dalším nebezpečím.

Je však třeba si uvědomit, že kvalifikace nemoci z povolání nezávisí pouze na náročnosti profese, ale také na prokazatelné souvislosti mezi pracovní činností a vznikem konkrétního onemocnění. Pro posouzení konkrétních případů se vždy doporučuje konzultace s odborníky v oblasti pracovního práva nebo pracovní medicíny.

Použité zdroje a citace: Zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.), Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (č. 589/1992 Sb.), Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.)., Zákon o sociálním zabezpečení (č. 155/1995 Sb.), nejlepsi-rady.cz, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
(redakční text) *

 

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu