Podmínky užití

„Všeobecné podmínky používání webových stránek“

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti vydavatele a provozovatele internetového zpravodajství, kterým je B&B mediální agentura – David Bárta, IČO:65396685, se sídlem na adrese: Pod Můstkem č.p. 784/13, Rudná 252 19, který je provozovatelem informačního velkoformátového zpravodajského portálu na internetové adrese www.udalostiextra.cz, a všech dalších osob – návštěvníků stránek.

Návštěvník, který navštíví internetové stránky, je povinen seznámit se těmito Všeobecnými podmínkami. Jakýmkoli dalším užitím internetových stránek poté, co se návštěvník seznámil či měl možnost seznámit s Všeobecnými podmínkami, vyjadřuje návštěvník svůj souhlas se všemi ustanoveními těchto Všeobecných podmínek.

Mediální agentura B&B – David Bárta, je držitelem majetkových autorských práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, nebo oprávněným uživatelem všech součástí internetových stránek, a to zejména textů, grafiky, multimediálního obsahu, jakož i zdrojového kódu softwarových aplikací, které tvoří součást internetových stránek. Návštěvník prohlížením zmiňovaných internetových stránek a užíváním softwarových aplikací na nich umístěných nezískává oprávnění užívat obsah internetových stránek či jejich součásti jakýmkoli jiným způsobem, než který je výslovně uveden na internetových stránkách nebo který jednoznačně vyplývá z účelu příslušné internetové prezentace nebo softwarové aplikace.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetových stránkách, s výjimkou zveřejnění těchto Všeobecných podmínek, nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem internetového zpravodajského webu a návštěvníkem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Odpovědnost za obsah

Vydavatel a redakce zpravodajského portálu Udalostiextra.cz neodpovídá za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost veškerých informací zveřejněných na internetových stránkách. Mediální agentura B&B David Bárta, si vyhrazuje právo kdykoliv měnit obsah takto zveřejněných informací.

Mediální agentura B&B David Bárta obecně odpovídá za obsah internetových stránek. Za obsahovou část serveru UdálostiExtra.cz zodpovídá šéfredaktor a hlavní editor webu. Mediální agentura B&B David Bárta však neodpovídá za obsah jakýchkoli jiných internetových prezentací či medií, které neprovozuje a na něž pouze umožňuje přístup prostřednictvím odkazů nebo sdílení na internetových stránkách, ani za obsah jakýchkoli částí internetových stránek, na jejichž obsah nemá vliv, zejména za obsah příspěvků uživatelů internetových stránek např. v komentářích, blogu a za obsah reklamy či jiné propagace, která je umísťována na internetových stránkách třetí stranou.

Mediální agentura B&B David Bárta, jakož to provozovatel a vydavatel zpravodajského portálu UdálostiExtra.cz, je oprávněn kdykoliv odstranit jakoukoli součást obsahu internetových stránek, který je v rozporu s právním řádem České republiky, platnou právní legislativou, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek nebo svým obsahem neodpovídá oprávněným zájmům vydavatele a redakce serveru https://www.udalostiextra.cz, zejména obsah klamavý a nepravdivý, hanobící některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu nebo obsah, který veřejně propaguje násilí nebo jiné protiprávní jednání nebo podněcuje k nenávisti k vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

Povinnosti návštěvníka při užívání internetových stránek

Návštěvník se zavazuje, že při užívání internetových stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Všeobecnými podmínkami, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva provozovatele Mediální agentury B&B David Bárta, ani ostatních uživatelů.

Vybraný obsah nebude-li stanoveno jinak je pro běžné uživatele internetu/čtenáře zveřejňován a zpřístupněn zdarma.

Návštěvník není oprávněn zejména:

  • zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technických parametrů internetových stránek bez souhlasu poskytovatele;
  • porušovat zabezpečení internetových stránek;
  • bránit jiným uživatelům v užívání internetových stránek;
  • využívat internetové stránky k rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv a hoaxů;
  • zanést na internetové stránky viry či jakékoli jiné nebezpečné či škodlivé a poškozující programy;
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele;
  • pokoušet se získat přístup k těm součástem internetových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
  • zveřejňovat na stránkách texty nebo obrázky s obsahem, který je v rozporu s právním řádem České republiky, zejména který hanobí některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo který veřejně podněcuje k nenávisti k vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod;
  • zveřejňovat na stránkách texty nebo obrázky s pornografickým obsahem.

Mediální agentura B&B David Bárta / vydavatel a provozovatel internetového webu #UdalostiExtra.cz, si vyhrazuje právo omezit či zamezit přístupu k těmto stránkám těm návštěvníkům, kteří používají nástroje blokující zobrazování reklamy. Za tímto účelem může provozovatel a redakce vydavatele v zákonem připuštěném rozsahu provádět i technické testování koncových zařízení za tím účelem, zda takové nástroje používají či nikoliv.

V případě, že zákazník či návštěvník webových stránek (běžný uživatel internetu) poruší své povinnosti při užívání internetových stránek, je Mediální agentura B&B – David Bárta (vydavatel a provozovatel) oprávněn znemožnit mu přístup na uvedené internetové stránky a odstranit jakoukoli součást obsahu internetových stránek, která je důsledkem porušení tohoto porušení povinností.

Souhlas s užitím příspěvků

Umístí-li, elektronicky či písemně zašle nebo jinak doručí návštěvník nebo dodavatel publikovaných informací či děl na internetové stránky v souvislosti s jejich dovoleným užitím v elektronické podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem, dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména autorské texty, fotografie, kresby, obrázky, video-příspěvky apod. – dále jen „příspěvky“), uděluje tím Mediální agentuře B&B – David Bárta, potažmo redakci zpravodajského portálu #UdálostiExtra.cz svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním a zpřístupněním prostřednictvím internetu na internetových stránkách, sociálních sítích a dále jejich umístěním v tiskových inzerátech, na plakátech, billboardech, letácích a podobných reklamních materiálech v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní, včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.

V případě, že příspěvky budou zachycovat osobnostní atributy zákazníka nebo jakékoli třetí osoby (zejména podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a zvukově – obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy apod.), uděluje návštěvník vydavateli a provozovateli zpravodajského portálu UdalostiExtra.cz svolení s užitím takových osobnostních atributů způsobem uvedeným výše v těchto Všeobecných podmínkách.

Veškerá oprávnění, dle těchto Všeobecných podmínek uděluje návštěvník provozovateli Mediální agentuře B&B – David Bárta bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li stanoveno jinak), pro území České republiky, na dobu padesáti let a bez množstevního omezení.

Tím, že návštěvník umístí své příspěvky nebo komentáře na internetové stránky, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout provozovateli a vydavateli veškerá práva zmíněná výše v tomto článku Všeobecných podmínek a že nikdo nemá k těmto příspěvkům jakákoli jiná práva, která by v tom návštěvníkovi bránila. Pokud se toto prohlášení návštěvníka ukáže být nepravdivým, je provozovatel a vydavatel zpravodajského portálu Mediální ag. B&B – David Bárta oprávněn požadovat po zákazníkovi náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že vydavatel a provozovatel prohlášení zákazníka za pravdivé považoval a použil příspěvky tak, jak je uvedeno výše.

Mediální agentura B&B – David Bárta, si vyhrazuje právo příspěvky nepoužít a z internetových stránek odstranit, a to zejména v případě, že příspěvky budou v rozporu s povinnostmi zákazníka, dle těchto Všeobecných podmínek, například dojde-li k zjištění, že se jedná o reklamní sdělení (PR článek, PR Native) jehož následná publikace nebyla předem ujednána a je na uvedeném zpravodajském portále zpoplatněna nebo dojde, ke zjištění ze strany redakce, že obsahová část textu je klamavého či nepravdivého charakteru viz. uvedené informace těchto podmínek užití.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Všeobecných podmínek do zápatí zpravodajských internetových stránek www.udalostiextra.cz.

Tyto Všeobecné podmínky je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat pouze vydavatel a provozovatel, kterým je Mediální agentura B&B – David Bárta s tím, že změnu Všeobecných podmínek oznámí na internetových stránkách.

Souhlas s novým zněním Všeobecných podmínek vyjádří návštěvník tím, že bude stránky nadále používat.

Datum vydání: 1. dubna 2020
Aktualizace: 12. února 2021