Úvodní stránka » Podmínky diskuze

Podmínky diskuze

Smluvní podmínky služby Seznam Diskuse.

Službu Diskuze, která se zobrazuje pod publikovanými články a příspěvky na webu provozuje spol. Seznam.cz, a.s. a v rámci partnerské smluví spolupráce ji nabídla, jako samostatný modul k užití pro internetový zpravodajský server UdálostiExtra.cz.

Úvod
1.1. Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem na adrese Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem služby Seznam Diskuse (dále jen „Služba“).

Popis služby Seznam Diskuse
2.1. Služba umožňuje Uživatelům zveřejňovat názory k danému tématu (v rámci článku nebo videa), reagovat na názory ostatních Uživatelů a hodnotit názory ostatních Uživatelů, to vše za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů
3.1. Využívat Službu mohou Uživatelé, kteří si zřídili účet u Provozovatele, v rámci kterého mají zadané jméno a příjmení a ověřené telefonní číslo. V souladu s těmito Podmínkami mohou být Uživateli také inzerující podnikatelé či subjekty registrovaní a užívající účet na službě Firmy.cz, na které se tyto Podmínky vztahují přiměřeně.
3.2. Služba je Provozovatelem Uživatelům poskytována bezplatně.
3.3. Uživatel není oprávněn do svých příspěvků zahrnovat reklamní sdělení.
3.4. Uživatel odpovídá za to, že obsahem příspěvků a/nebo fotografiemi či jinými soubory zveřejněnými v rámci příspěvků Uživatele a/nebo profilu Uživatele nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.
3.5. V případě, že Uživatel zveřejní v rámci svých příspěvků a/nebo profilu Uživatele fotografie, texty nebo jiné výsledky tvůrčí duševní činnosti (dále jen „Obsah“), okamžikem zveřejnění tohoto Obsahu v příspěvku a/nebo profilu Uživatele uděluje Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití Obsahu, a to na dobu jeho zveřejnění na Službě a ke způsobům užití v souladu s určením Služby a těmito Podmínkami. Uživatel bere na vědomí, že zobrazení Obsahu je užitím díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a může podléhat souhlasu jeho autora nebo jiné oprávněné osoby. Uživatel proto prohlašuje, že je nositelem veškerých práv k Obsahu zveřejněnému v příspěvcích a/nebo v profilu Uživatele v rozsahu odpovídajícímu určení Služby a těmto Podmínkám, a že žádná práva třetí strany nebrání zpřístupnění tohoto Obsahu na Službě. Uživatel dále prohlašuje, že zpřístupněním tohoto Obsahu na Službě nebudou dotčena žádná práva třetích osob, zejména (nikoliv však výlučně) práva nositelů autorských práv, práva na ochranu osobnosti, jiná práva třetích osob, ani nebudou porušeny platné a účinné právní předpisy. Uživatel odpovídá Provozovateli za veškerou škodu způsobenou nepravdivostí kteréhokoliv prohlášení podle tohoto odstavce.
3.6. Za obsah příspěvků zveřejněných na Službě odpovídá Uživatel. Uživatel je povinen zajistit, aby obsah příspěvků a jeho aktivity v rámci Služby byly v souladu s Podmínkami, Pravidly služby Seznam Diskuse uvedenými v Příloze č. 1 těchto Podmínek (dále jen „Pravidla“), právním řádem České republiky a aby nenarušovaly dobré mravy a/nebo veřejný pořádek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah příspěvků Uživatelů a aktivity Uživatelů v rámci Služby.
3.7. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit příspěvky Uživatele a/nebo zamezit Uživateli přístup na Službu, pokud příspěvky, zprávy a/nebo aktivity Uživatele v rámci Služby nejsou v souladu s těmito Podmínkami, Pravidly, právním řádem České republiky, narušují dobré mravy a/nebo veřejný pořádek, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
3.8. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Služby. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení Služby v důsledku technických problémů.
3.9. Provozovatel není odpovědný za případnou ztrátu dat umístěných v systému Služby.
3.10. Provozovatel je oprávněn odstranit příspěvky Uživatelů, kteří po dobu delší než 12 měsíců nevyužili Službu poskytovanou Provozovatelem, a to bez náhrady.
3.11. Služba je přístupná pouze Uživatelům od 15 let věku.
3.12. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat zobrazování takové profilové fotografie Uživatele, která jakýmkoliv způsobem porušuje zákony a jiné právní předpisy ČR, odporuje dobrým mravům nebo jde o fotografii, která není ze strany Uživatele užívána v souladu s autorským právem. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit Uživateli přístup na Službu, pokud bude profilovou fotografii opakovaně využívat v rozporu s pravidly uvedenými v tomto bodě Podmínek.
3.13. Uživatel je povinen vystupovat na Službě pod svým pravým jménem a příjmením, nikoliv pod uživatelským jménem. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit Uživateli přístup na Službu, pokud bude ve svém účtu uvádět evidentně nepravdivé informace o svém jméně a příjmení. Provozovatel zároveň umožňuje inzerujícím podnikatelům či subjektům registrovaným na službě Firmy.cz využívat Službu prostřednictvím uživatelských účtů, které mají nastavené pro správu a editaci firemního profilu v administračním rozhraní služby Firmy.cz. V takovém případě má daný inzerující podnikatel či subjekt možnost vystupovat na Službě pod názvem firmy, který zadal ve svém firemním profilu.
3.14. Ve vybraných případech dle uvážení Provozovatele (např. když se jméno a příjmení Uživatele shoduje se jménem a příjmením slavné osobnosti, pokud má Provozovatel podezření, že Uživatel vystupuje pod falešnou identitou, z bezpečnostních důvodů apod.) si Provozovatel vyhrazuje právo požádat Uživatele o identifikaci jeho totožnosti prostřednictvím služby BankID či formou zaslání naskenované kopie dokladu totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz apod.) s anonymizovanými osobními údaji kromě jména a příjmení Uživatele (pozn. anonymizace všech osobních údajů kromě jména a příjmení je povinností Uživatele!). Pokud Uživatel tímto způsobem neprokáže své pravé jméno a příjmení, vyhrazuje si Provozovatel právo zamezit Uživateli přístup na Službu, přičemž veřejný profil Uživatele na Službě bude rovněž znepřístupněn ostatním Uživatelům.
3.15. Uživatel obdrží e-mailovou notifikaci na adresu uvedenou v uživatelském účtu v případě odstranění příspěvku Uživatele a/nebo zamezení přístupu Uživatele na Službu dle rozhodnutí Provozovatele v souladu s těmito Podmínkami.
3.16. Uživatel obdrží e-mailovou notifikaci na adresu uvedenou v uživatelském účtu, notifikaci prostřednictvím medailonku v uživatelském účtu či tzv. push notifikaci na mobilním zařízení rovněž v případě reakce na příspěvek Uživatele jiným Uživatelem (odpověď na příspěvek). Zasílání těchto notifikací si Uživatel může kdykoliv vypnout v nastavení Služby nebo v nastavení uživatelského účtu.
3.17. Uživatel bere na vědomí, že aktivita Uživatelů a jejich příspěvků v rámci Služby je hodnocena pomocí automatického algoritmu, přičemž toto hodnocení ovlivňuje, jak jsou příspěvky jednotlivých Uživatelů seřazeny v příslušné diskusi v rámci Služby.
3.18. Za účelem zvýšené viditelnosti v rámci Služby mohou být Uživatelé s vysokým hodnocením ve smyslu předchozího odstavce požádáni o ověření jejich identity, a to postupem specifikovaným v emailu zaslaném na adresu uvedenou v uživatelském účtu. Toto ověření identity ze strany Uživatele není povinné, avšak v případě, že k ověření identity Uživatele nedojde, může mít tato skutečnost vliv na viditelnost příspěvků Uživatele v příslušné diskusi v rámci Služby.
3.19. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo zpřístupňovat některé funkcionality v rámci Služby pouze Uživatelům, kteří ověřili svou identitu, a to prostřednictvím jedné z dostupných možností ověření identity Uživatele uvedených u konkrétní funkcionality na Službě.

Zpracování osobních údajů
4.1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
4.2. Pro účely užívání Služby Uživatelem a pro rozpoznání přihlášeného či identifikovaného Uživatele na ostatních službách Provozovatele je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci a/nebo doplněné na jakékoliv službě Provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že pro zajištění bezpečnosti Uživatelů a jejich dat je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele zadané či doplněné na jakékoliv službě napříč všemi službami Provozovatele, a to z důvodu kvalitnějšího rozpoznání již přihlášeného či identifikovaného Uživatele.
4.3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění těchto Podmínek, na jejichž základě Uživatel, jako subjekt osobních údajů, užívá Službu.
4.4. Uživatel bere na vědomí, že ostatním Uživatelům Služby budou zobrazovány údaje o jeho jménu a příjmení, údaje o aktivitě Uživatele na Službě (reakce a hodnocení příspěvků ostatních Uživatelů formou komentářů či emotikonů apod.), fotografie Uživatele, veškeré příspěvky Uživatele k jednotlivým článkům a články, které Uživatel označil tlačítkem „Líbí se“, přičemž tyto údaje budou ostatním Uživatelům rovněž dostupné v profilu Uživatele.
4.5. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 4.3. a 4.4. těchto Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
4.6. Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Uživatelem poskytnuté e-mailové adresy.
4.7. Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
4.8. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Závěrečná ustanovení
5.1. Na Službu a její provoz se podpůrně použijí Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz dostupné na internetové adrese (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/podminky-registrace/.
5.2. V případě jakýchkoliv problémů, dotazů či připomínek spojených se Službou se může Uživatel obrátit na Provozovatele prostřednictvím kontaktního odkazu umístěného pod příslušnou diskusí nebo prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy diskuze@firma.seznam.cz.
5.3. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní Služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a z toho důvodu ukončit užívání Služby. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek Službu i nadále, má se zato, že tím přijímá změnu Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 24. 6. 2022.
(Copyright ©  Seznam.cz, a.s.)

Příloha č. 1
V rámci služby Seznam Diskuze je zakázáno:
• uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony a jiné právní předpisy ČR;
• urážet, pomlouvat či vyhrožovat komukoli násilím;
• podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti;
• vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně, včetně vytečkovaných (vyhvězdičkovaných) výrazů či vulgarit opisem;
• uveřejňovat neveřejné údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání);
• uveřejňovat osobní údaje jiných fyzických osob, k jejichž uveřejnění nezískal od těchto osob souhlas v souladu s bodem 4.7. Podmínek;
• vydávat se za jinou osobu;
• používat profilovou fotografii, která jakýmkoliv způsobem porušuje zákony a jiné právní předpisy ČR, odporuje dobrým mravům nebo jde fotografii, která není ze strany Uživatele užívána v souladu s autorským právem;
• vystupovat na Službě pod falešnou identitou (nepravým jménem a příjmením);
• opakovaně vkládat stejné příspěvky (tzv. tapetování);
• užívat nadměrné množství znaků, jako jsou např. vykřičníky a otazníky či nadměrné množství emotikonů;
• zveřejňovat příspěvky psané zcela, nebo z větší části verzálkami (velkými písmeny);
• zneužívat diskuse k šíření reklamy a spamu;
• vkládat příspěvky, které záměrně odvádějí pozornost od tématu článku;
• šířit konspirační narativy a dezinformace;
• schvalovat, popírat či ospravedlňovat trestný čin genocidy;
• vkládat odkazy na stránky porušující českou legislativu a weby se sporným či konspiračním obsahem, které jsou například vedeny na seznamu NFNZ či iniciativ Nelež a Konspiratori.sk, není dovoleno ani vkládat převzaté texty z těchto stránek;
• komentovat činnost administrace Služby a urážet či jinak napadat editory Služby, přičemž za užití vulgarizmů a/nebo urážek v rámci e-mailové komunikace s administrátory či editory Služby si Provozovatel vyhrazuje právo znemožnit Uživateli přístup na Službu natrvalo.

 

Seznam Diskuze – (registrace/přihlášení)

V případě vstupu do služby Seznam Diskuze vás požádáme o kontrolu a aktualizaci těchto osobních údajů uložených v profilu vašeho účtu (profil.seznam.cz):

  • e-mail
  • jméno
  • příjmení
  • telefonní číslo
    – Tyto údaje také uložíme na službě Seznam Diskuze a v účtu uživatele.

Důvody a okolnosti shromažďování těchto údajů:

Naším cílem je, aby ve službě Seznam Diskuze diskutovaly skutečné osoby a nesly zodpovědnost za svoje příspěvky.

Také nám tyto informace slouží k tomu, abychom neumožnili opětovný vstup těm uživatelům, kteří vytrvale porušují smluvní podmínky služby Seznam Diskuze a pravidla diskusí.

U každého uživatele uchováváme v databázi všechny schválené příspěvky, a také příspěvky, které porušily pravidla diskusí a kvůli kterým byl daný uživatel na určitou dobu zabanován (= byl mu znemožněn přístup do diskusí).

Zamítnuté příspěvky uchováváme z důvodu uchování historie problematických příspěvků a efektivnějšího managementu diskusí s cílem zajistit jejich kvalitu.

Se všemi informacemi, které nám poskytnete, budou nakládat výhradně pracovníci společnosti Seznam.cz, a. s. Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, považujeme za důvěrné.

V případě žádosti o zrušení přístupu do diskusí vaše osobní data smažeme, avšak pouze v případě, že nebudeme evidovat jakoukoliv blokaci (tzv. ban*) za porušování pravidel diskusí. V takovém případě vaše údaje zůstanou v databázi uchovány, abychom zabránili opětovnému vstupu těch uživatelů, kteří chtějí systematicky porušovat pravidla diskusí a narušovat svobodnou diskusí slušných uživatelů.

Uvedené údaje potřebujeme také k tomu, abychom mohli uživatelům zasílat e-mailové notifikace obsahující informace o tom, kdo a kdy na ně v určité diskuzi reagoval a také emailové notifikace informující uživatele o smazání příspěvku nebo zablokování účtu z důvodu porušení smluvních podmínek služby.

Aktualizováno 1.1.2023

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu