Když učitelé neumí učit: proč se někteří žáci nudí a jak se bránit, když je vaše dítě zaškatulkováno

Publikuje: Nikola Macáková — 09. 12. 2023
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Zprávy z domova » Když učitelé neumí učit: proč se někteří žáci nudí a jak se bránit, když je vaše dítě zaškatulkováno

Vzdělání hraje klíčovou roli ve formování budoucnosti mladé generace. Učitelé jsou průvodci na cestě poznání, ale co když se stane, že někteří z nich neumí zaujmout žáky.

Žáci učitele nevnímají, neposlouchají a nudí se. A co když váš učitel začne zaškatulkovávat vaše dítě, což může mít negativní dopad na jeho vývoj a sebeúctu? Tato problematika není ojedinělá a vyžaduje pozornost a řešení. Tématu se dnes věnovala redakce našeho magazínu.

Proč se někteří učitelé nedokážou efektivně spojit se žáky?

Každý žák je jedinečný, a proto je důležité, aby učitelé vytvořili prostředí, které respektuje různorodost učících se stylů. Někteří učitelé však bohužel stále upřednostňují tradiční metody výuky, které neberou v potaz individualitu žáků. Monotónní přednášky a nezajímavé výukové metody mohou vést k tomu, že žáci ztrácejí motivaci a začínají se nudit.

DŘÍVE JSME PSALI:

Školy na výzvu: zvládnout nezvladatelné děti je možné

Nikola Macáková — 19. 10. 2023
Základní a střední školy čelí výzvě: jak efektivně zvládnout problémové žáky? Učitelé a psychologové hledají společné řešení.

Každý žák nese v sobě jedinečné potřeby, schopnosti a způsoby učení. Je na učitelích, aby vytvořili prostředí, které respektuje a podporuje různorodost těchto učících se stylů. Přesto můžeme pozorovat, že někteří učitelé stále upřednostňují tradiční metody výuky, čímž se vytváří propast mezi jejich pedagogickým přístupem a potřebami moderních žáků. Zde jsou hlavní faktory, které mohou bránit efektivnímu spojení učitelů se žáky:

 • Nedostatek flexibility v pedagogickém přístupu: někteří učitelé jsou pevně připoutáni k tradičním výukovým metodám a nejsou ochotni nebo schopni přizpůsobit se různým potřebám žáků. Monotónní přednášky a standardizované přístupy mohou způsobit, že někteří žáci ztratí zájem a odmítnou se aktivně účastnit výuky.
 • Nepoznání různorodosti učících se stylů: každý žák má svůj vlastní unikátní způsob, jak se učit nejlépe. Někteří se lépe učí prostřednictvím vizuálních pomůcek, jiní potřebují praktické cvičení nebo diskuzi. Učitelé, kteří nedisponují dostatečným povědomím o různých učících se stylech, mohou nesprávně interpretovat nízkou angažovanost žáků jako jejich neschopnost porozumět učivu.
 • Omezené využívání moderních technologií: dnešní mladá generace žáků je od mala obeznámena s moderními technologiemi. Učitelé, kteří zanedbávají využívání těchto nástrojů ve výuce, mohou ztrácet šanci na efektivní angažování a interakci se svými studenty. Interaktivní výukové metody a moderní technologie mohou přinést do výuky novou dimenzi a motivovat žáky.
 • Nedostatečná komunikace a porozumění: efektivní spojení s žáky vyžaduje otevřenou komunikaci a schopnost porozumět jejich potřebám. Učitelé by měli být ochotni naslouchat zpětné vazbě od žáků a přizpůsobovat svůj přístup podle potřeb skupiny i jednotlivců.
 • Nedostatečná podpora profesního rozvoje: někteří učitelé mohou trpět nedostatkem příležitostí k profesnímu rozvoji. Absence nových informací a moderních pedagogických přístupů může vést k stagnaci ve výuce a neschopnosti efektivně reagovat na měnící se potřeby žáků.

Je proto nezbytné, aby učitelé přehodnotili své přístupy a aktivně pracovali na vytváření prostředí, které bude stimulující a podporující pro všechny žáky bez ohledu na jejich individuální potřeby a učící se styly. Toho lze dosáhnout pružností, vzájemnou komunikací a otevřeností k moderním vzdělávacím trendům.

Jak poznat, že je něco špatně?

Nuda ve škole je často prvním signálem, že něco není v pořádku. Pokud se vaše dítě začíná vyhýbat školním úkolům, má problémy se soustředěním nebo je nezajímavé, může to být důsledek neefektivní výuky. Je důležité komunikovat se svým dítětem a zjistit, co konkrétně mu v učení vadí.

Jak se bránit, když učitel zaškatulkovává vaše dítě?

Zaškatulkování může mít vážné důsledky na sebeúctu a sebedůvěru žáka. Je třeba jednat, pokud si všimnete, že učitel dítě kategorizuje bez respektování jeho skutečných schopností a potřeb. Prvním krokem je komunikovat s učitelem a vyjádřit své obavy. Pokud se situace nelepší, hledejte podporu od vedení školy nebo konzultujte s psychologem. Rovněž existují různá specializovaná centra, která vám a vašemu dítěti mohou efektivně pomoci.

Takzvané zaškatulkování, neboli přidělení dítěte do nějaké škatulky na základě předpojatých názorů nebo nedostatečné znalosti, může být pro dítě destruktivní a negativně ovlivnit jeho vzdělávání a sebeúctu. Pokud se setkáte s tímto problémem, je klíčové aktivně a citlivě jednat, abyste zajistili optimální vývoj a prostředí pro vaše dítě.

1. Komunikujte s učitelem:

Prvním krokem při zaškatulkování je otevřená a zdvořilá komunikace s učitelem. Mnohdy může být situace způsobena nedorozuměním nebo nedostatečnou informovaností. Zeptejte se na konkrétní důvody, proč si učitel myslí, že vaše dítě patří do určité kategorie, a podělte se o své vlastní pozorování a pocity.

2. Získávejte konkrétní informace:

Při komunikaci s učitelem žádejte o konkrétní informace a důkazy, které podporují jeho hodnocení. Může se stát, že učitel nemá úplné informace o schopnostech a dovednostech vašeho dítěte. Společně hledejte konkrétní příklady, které podpoří diskuzi a umožní vám lépe pochopit situaci.

3. Oslovte vedení školy:

Pokud komunikace s učitelem nepřináší očekávané výsledky a zaškatulkování pokračuje, nebojte se oslovit vedení školy. Školní ředitel nebo koordinátor vzdělávání může být schopen poskytnout dodatečné informace a zahájit proces, který povede k vyřešení této situace.

4. Konzultujte s psychologem nebo pedagogem:

Zapojujte odborníky, jako jsou školní psychologové nebo pedagogičtí poradci. Tito profesionálové mají znalosti a zkušenosti s různými výukovými styly a potřebami žáků. Spolupráce s nimi může poskytnout ucelenější pohled na situaci a navrhnout konkrétní opatření pro podporu vašeho dítěte.

5. Aktivně spolupracujte se školou:

Zůstaňte aktivním partnerem ve vzdělávání svého dítěte. Účastněte se rodičovských schůzek, pracujte společně se školou na individuálních vzdělávacích plánech a sledujte pokrok. Zapojení rodičů může být klíčové pro zajištění, aby byly potřeby vašeho dítěte plně respektovány.

Pamatujte, že hlavním cílem vzdělávání je podpora celkového rozvoje dítěte. Spolupráce mezi rodiči, učiteli a školou může vytvořit prostředí, ve kterém každý žák může dosáhnout svého plného potenciálu.

Když je dítě nepozorné, zlobivé a ruší vyučujícímu úmyslně výuku ve škole: příčiny a strategie řešení

Narušování výuky a obtíže s chováním u dětí mohou být pro učitele, rodiče a samotné dítě velmi výzvou. Je důležité si uvědomit, že chování dětí může být komplexní a mnohostranné, často odrážející širší problémy než jen touhu vyrušovat. Zde jsou některé příčiny a strategie pro řešení, které mohou pomoci vytvořit prostředí vhodné pro učení.

Příčiny chování:

 1. Nedostatečné porozumění učiva:
  • Dítě může být nepozorné a zlobivé, protože má potíže s porozuměním výukové látky. Může se cítit frustrované a reagovat nepříjemným chováním.
 2. Nedostatek motivace:
  • Pokud dítě nespatřuje smysl ve výuce nebo nevidí spojitost mezi výukou a vlastními zájmy, může se projevit neklidným chováním.
 3. Problémy v osobním životě:
  • Rodinné problémy, emoční obtíže nebo těžkosti v mezilidských vztazích mimo školní prostředí mohou ovlivnit chování dítěte ve škole.
 4. Nedostatek sociálních dovedností:
  • Některé děti nemají rozvinuty dostatečné sociální dovednosti, což může způsobit, že se snaží získat pozornost nebo vyjádřit své emoce prostřednictvím nevhodného chování.
 5. Nadbytek energie:
  • Děti mohou být rušivé v důsledku nadbytku energie, kterou nemají možnost využít ve fyzické aktivitě nebo vhodným způsobem.

Strategie řešení:

 1. Individuální přístup:
  • Každé dítě je jedinečné, a proto je nezbytné přistupovat k němu individuálně. Přečtěte si potřeby a zájmy dítěte a snažte se vytvořit učební prostředí, které mu bude odpovídat.
 2. Poskytování podpory:
  • Identifikujte oblasti, ve kterých má dítě potíže, a poskytněte mu individuální nebo skupinovou podporu. To může zahrnovat dodatečné vysvětlení látky nebo pomoc s rozvojem sociálních dovedností.
 3. Spolupráce s rodiči:
  • Navážejte pravidelný dialog s rodiči a sdílejte informace o chování a pokroku dítěte. Společné úsilí doma a ve škole může být klíčem k úspěchu.
 4. Vytváření struktury a pravidel:
  • Stanovte jasné pravidla a očekávání ve třídě. Dětem poskytněte strukturu a prediktabilitu, což může snížit nežádoucí chování.
 5. Podpora emocionálního zdraví:
  • Poskytněte prostor pro vyjadřování emocí a nabídněte podporu v případě emočních obtíží. Školní psychologové a poradci mohou být cenným zdrojem.
 6. Zapojení do fyzické aktivity:
  • Poskytněte možnosti pro fyzickou aktivitu a odreagování, což může pomoci snížit nadbytek energie a podpořit koncentraci ve třídě.
DŘÍVE JSME PSALI:

Ztracená cesta: jak základní školy opomíjejí přípravu dětí na reálný život

Nikola Macáková — 08. 08. 2023
Na první pohled se zdá, že školní docházka je v České republice klíčovým krokem k vzdělání a přípravě dětí na budoucí život.

Pro řešení chování dítěte ve škole je klíčová trpělivost, porozumění a vzájemná spolupráce mezi učiteli, rodiči a dalšími odborníky. Otevřený dialog a pozitivní přístup mohou vytvořit prostředí, ve kterém se děti mohou cítit podporovány a motivovány ke změně svého chování.

Použité zdroje: čerpané informace z digilib.k.utb.cz (Role učitelů při prevenci rizikového chování žáků na druhém stupni ZŠ – autorka: Kotíková Aneta), MASARYKOVA UNIVERZITA- PEDAGOGICKÁ FAKULTA (Analýza stylů učení a jejich možné využití při výuce odborných předmětů na střední škole – autor: Mgr. Šárka Alexová), denik.cz (Jak poznat, že má dítě problémy? Varovné jsou prudké změny nálad, říká psycholog), pf.ujep.cz (PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE), další použité redakční informace a zdroje vč. is.muni.cz (Vliv hodnocení na psychickou pohodu žáků na 1. stupni ZŠ. Autor: : Jitka Hégrová.)

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu