Předmanželská smlouva v České republice: jak chránit majetek a zájmy před sňatkem

Publikuje: David Bárta — 24. 10. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Zprávy z domova » Předmanželská smlouva v České republice: jak chránit majetek a zájmy před sňatkem

Předmanželská smlouva, je právní dohoda uzavíraná mezi budoucími manželi před uzavřením manželství.

Tato smlouva je v posledních letech stále více diskutovaným tématem v České republice, a to zejména v kontextu ochrany majetkových zájmů a osobní svobody jednotlivých manželů.

Předmanželskou smlouvu jsme dlouho znali jen ze zahraničních filmů. Dnes však párů, které k ní před svatbou přistoupí, přibývá. Lidé se jí snaží ochránit svůj majetek pro případ rozvodu. Je pravda, že jde o akt veskrze neromantický. A pokud na jejím sjednání nepanuje mezi snoubenci shoda, může dojít i na podezírání z vypočítavosti, ba dokonce i z nedostatku lásky jednoho k druhému. Ale dívat se na manželství realisticky jistě neznamená, nemilovat se. Vstup do manželství je prostě závažný krok. A přiznejme si, že snaha jistit se před každým zásadním životním rozhodnutím, je rozumné a přirozené. Pro předmanželskou smlouvu hovoří i smutný fakt, že i když sňatků dlouhodobě ubývá, rozvodovost se zvyšuje,“ uvádí k tématu web lifestyle.cz.

Účel předmanželské smlouvy:

Předmanželská smlouva slouží k určení, jaký majetek a dluhy každý z manželů přináší do manželství, a jaký bude majetkový režim v průběhu manželství a v případě jeho zániku. Hlavním cílem je tedy jasné a předem stanovené rozdělení majetku a finančních závazků v rámci manželství.

Obsah předmanželské smlouvy:

Předmanželská smlouva může obsahovat různá ujednání. Některé z nejběžnějších body, které tato smlouva může upravit, zahrnují:

  • Oddělený majetek: smlouva může jasně stanovit, který majetek každý z manželů přináší do manželství a že tento majetek zůstane oddělený.
  • Společný majetek: naopak, může se také dohodnout na vytvoření společného majetku, do kterého budou přispívat oba manželé.
  • Vyloučení dědiců: v případě rozvodu nebo úmrtí jednoho z manželů může smlouva upravit, jakým způsobem bude majetek rozdělen a zda jsou vyloučeni z dědictví někteří dědici.
  • Úprava výživného: předmanželská smlouva může stanovit podmínky pro výživné v případě rozvodu.
  • Dluhy: smlouva může také stanovit, jak budou dluhy manželů v rámci manželství spravovány.

Legislativa v České republice:

Předmanželská smlouva je v České republice upravena občanským zákoníkem, konkrétně v § 599 a násl. Občanského zákoníku. Tento zákon stanoví, že manželé mohou uzavřít předmanželskou smlouvu, která však nesmí být v rozporu s dobrými mravy a zájmy nezletilých dětí. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat přesná ujednání o majetku a majetkových vztazích manželů.

Předmanželská smlouva je nástrojem, který dává manželům možnost zajistit své majetkové zájmy a upravit vzájemné finanční vztahy.

V praxi může tato smlouva značně ušetřit nejasnosti a sporů při rozvodu nebo smrti jednoho z manželů. Je však důležité, aby byla uzavřena na základě vzájemné dohody a v rámci zákonných mantinelů. Předmanželská smlouva tak slouží nejen k ochraně majetku, ale také k posílení transparentnosti a vzájemné důvěry v rámci manželství.

Český právní řád termín předmanželská smlouva nepoužívá, nicméně umožňuje před uzavřením manželství uzavření smlouvy o manželském majetkovém režimu. K tomu vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu. Lze tak například předcházet problémům s budoucími majetkovými vztahy, jež vyplývají ze společného jmění manželů, z uzavírání již druhého, třetího atd. manželství, z potřeby ochrany dětí z předchozích manželství v případě smrti jednoho z manželů nebo jako prevenci dopadu případných partnerových dluhů. Smlouvu lze uzavřít kdykoliv během manželství, není tak tedy nutné učinit pouze před sňatkem. Je-li smlouva podepsána ještě před svatbou, je pak nutné příslušnému notáři uzavření sňatku doložit oddacím listem,“ uvádí k tématu svatební smlouvy internetová encyklopedie Wikipedia.

Notářská komora ČR začala evidovat statistiku úprav majetkového režimu manželů v roce 2014. Pravděpodobně i kvůli k vysokému počtu rozvodů v Česku (dlouhodobě se rozvádí přibližně 50 % manželství) počet uzavíraných smluv v zemi roste. V roce 2014 ji uzavřelo 7 612 párů, 10 188 párů v roce 2016, 10 631 párů v roce 2018 a v roce 2019 takovou smlouvu sepsalo 10 891 párů.

Předmětem smlouvy může být pouze majetek a majetkové vztahy, nikoli stanovení výše výživného pro druhého manžela anebo úpravu péče o dítě po rozvodu či například partnerovu povinnost vykonávání domácích prací,“ doplňuje v krátké citaci Wikipedia.

Použité zdroje: lifestyle.cz, Wikipedia (Svatební smlouva), redakční poznatky a zdroje,
(redakční text.)

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu