Duchovní péče: posilující dimenze komplexního ošetření

Publikuje: David Bárta — 11. 09. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Zdraví » Duchovní péče: posilující dimenze komplexního ošetření

„Duchovní péče je součástí komplexní péče o pacienta.“ Tématu nemocniční duchovní péče se dnes věnovala redakce našeho magazínu.

V nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení je pacient postaven před mnoho výzev. Fyzické obtíže, vážná onemocnění, lékařské procedury a diagnostika – to jsou aspekty, které jsou nám dobře známé. Méně však hovoříme o další, důležité dimenzi péče o pacienta, a tou je duchovní péče. Její význam a přínosy jsou nemalé, neboť osvěžuje duši a pomáhá vypořádat se s nemocí či zraněním.

Kdo je to nemocniční kaplan?

Nemocniční kaplan je kvalifikovaná osoba, která má na poskytování své služby příslušné teologické vzdělání na magisterském stupni a specializační kurz Nemocniční kaplan, je k této službě delegován na základě společného pověření České biskupské konference a Ekumenické rady církví,“ uvádí k tématu ftn.cz.

Co nabízí?

Nemocniční kaplan nabízí pacientům, jejich příbuzným i zdravotnickému personálu nemocnice osobní setkání a rozhovor, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání cest, jak důstojně zvládat obtížnou situaci, překonávat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Pacientům, kteří o to projeví zájem, nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor, modlitbu a požehnání a zprostředkování svátostí a obřadů. Pokud o to pacient požádá, zprostředkuje kaplan i návštěvu duchovního podle pacientova přání a vyznání,“ dodává ftn.cz.

Duchovní péče je založena na jednoduchém, avšak hluboce lidském principu: každý člověk má duchovní potřeby, bez ohledu na jeho vyznání či náboženské přesvědčení. Tyto potřeby se mohou projevovat různými způsoby, a proto je důležité, aby byly respektovány a podporovány v rámci komplexní péče.

Jedním z hlavních aspektů duchovní péče je poskytování emocionální podpory. Nemoc a hospitalizace mohou být pro pacienta stresující a emocionálně vyčerpávající. Duchovní péčí se vytváří prostor pro vyjádření strachů, obav a emocí, což může přispět k celkovému duševnímu a fyzickému uzdravení.

Duchovní péče také nabízí prostor pro hledání smyslu a odpovědí na otázky o životě a smrti. Mnoho pacientů se v období nemoci či zdravotních problémů začne zamýšlet nad tím, co je pro ně skutečně důležité. Duchovní péče může pomoci lidem najít vnitřní sílu a pokoj v obtížných okamžicích.

Je důležité zdůraznit, že duchovní péče není o náboženství. I když pro některé pacienty může být víra a náboženské rituály důležitou součástí jejich duchovního života, pro jiné může být duchovnost spíše výrazem hledání vnitřního smyslu a rovnováhy. Duchovní péče by měla být otevřená a přizpůsobitelná potřebám konkrétního pacienta.

Nemocnice a zdravotnická zařízení jsou stále více vnímány jako místa, kde se péče o pacienty stává komplexním a multidisciplinárním procesem. Duchovní péče má v tomto procesu své pevné místo, neboť ovlivňuje nejen pacienty, ale i zdravotnický personál. Poskytování duchovní péče totiž vyžaduje empatii, pochopení a schopnost naslouchat – dovednosti, které jsou v medicíně a péči stále důležitější.

Terminologie související s profesí nemocničního kaplana

V souvislosti s profesí Nemocniční kaplan se lze setkat s pojmy duchovní služba nebo duchovní péče – tyto pojmy se vyskytují především v Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví z roku 2006. Na mezinárodní úrovni se potkáme především s termínem klinická pastorační péče (clinical pastoral care) nebo nemocniční kaplanská péče (health care chaplaincy). Tyto termíny se užívají v Evropských standardech pro kaplanskou péči,“ uvádí k tématu internetová encyklopedie Wikipedia.

Duchovní péče, je zpravidla poskytována kvalifikovanými duchovními pracovníky, kteří mají zkušenosti s prací v zdravotnickém prostředí. Ti se často věnují individuálním konzultacím s pacienty, ale také mohou vést skupinové setkání, meditační cvičení či nabídnout prostor pro modlitbu. Každý pacient má možnost využít duchovní péči, pokud si to přeje, a tato péče je poskytována s respektem k jeho individuálním potřebám.

Náplň práce nemocničního kaplana

Náplň práce nemocničního kaplana je určována požadavky konkrétního zdravotnickým zařízení a je vypracována na podkladě Evropských standardů pro kaplanskou péči (European Network of Health Care Chaplaincy).

Kaplani jsou k dispozici pacientům, příbuzným, dalším blízkým osobám, návštěvám a také personálu proto, aby:

a) dosvědčovali a chránili nesmírnou hodnotu a důstojnost každé osoby

b) byli připomínkou existenciálního a spirituálního rozměru utrpení, nemoci a smrti

c) připomínali uzdravující, pomáhající, usměrňující a usmiřující sílu náboženské víry

d) se snažili dbát na to, aby bylo vyhověno spirituálním potřebám lidí různých náboženství a kulturních okruhů při zachování respektu k jejich osobnímu přesvědčení

e) se snažili chránit pacienty před nevhodným a nežádoucím duchovním obtěžováním nebo proselytismem (cílené získávání lidí pro svou víru)

f) poskytovali podpůrnou spirituální péči empatickým nasloucháním a dávali najevo porozumění těm, kteří prožívají úzkost

g) konali bohoslužby, obřady a udělovali svátosti, každý podle své náboženské tradice

h) sloužili jako členové multidisciplinárního zdravotnického týmu

i) poskytovali a účastnili se výukových programů pro zdravotnické profesionály a účastnili se jich

j) působili jako prostředníci a smírčí osoby a aby poskytovali obhajobu těm, kteří potřebují zastání ve zdravotnickém systému

k) podporovali výzkumné programy týkající se spirituální péče a účastnili se jich

l) posuzovali a vyhodnocovali účinnost poskytované spirituální péče

m) pomáhali společnosti uvědomovat si potřeby a požadavky lidí, kterým slouží, potřeby a požadavky těch, kteří o ně pečují, i potřeby a požadavky zdravotnických systémů

Evropské standardy pro profesi Nemocniční kaplan

Kaplanská služba je zdrojem teologických, pastoračních a etických otázek, které by měly být zahrnuty v programech a diskusích týkajících se:

a) teologických a pastoračních problémů

b) spirituálních a existenciálních potřeb a hodnot

c) etických (včetně biomedicínských) problémů

d) zdokonalení pastorační péče ve zdravotnictví

V závěru lze konstatovat, že duchovní péče je dnes neodmyslitelnou součástí komplexní péče o pacienta. Poskytuje podporu na emocionální a duchovní úrovni, pomáhá pacientům hledat smysl a posiluje jejich vnitřní sílu. Je důležité, abychom tuto dimenzi péče nezanedbávali a uznávali její význam pro celkové zdraví a pohodu pacientů. Duchovní péče nás učí, že léčba je mnohem více než jen odstranění příznaků – je to cesta k celistvosti a uzdravení člověka.

Použité zdroje: ftn.cz, Wikipedia (Nemocniční kaplan), redakční informace a zdroje,
(redakční text) *

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu