Rozkrýváme tajemství narcismu: kdo se skrývá za tímto fenoménem?

Publikuje: David Bárta — 26. 11. 2023
Zdroj: D. Bárta - redakční text
Úvodní stránka » Zdraví » Rozkrýváme tajemství narcismu: kdo se skrývá za tímto fenoménem?

Narcismus, pojem často zmiňovaný v psychologii a běžném životě, nám přináší mnoho otázek.

Co přesně tato slova znamenají a jak rozpoznat jedince, kteří jsou pod jejich vlivem?

Co je to narcismus?

Narcismus je psychologický termín odvozený od řeckého mýtu o Narkissosovi, mladíkovi, který se zamiloval do svého vlastního odražení v jezeře. V psychologii se tento termín používá k popisu stavu, kdy jedinec projevuje nadměrný zájem o sebe, nízkou empatii k ostatním a neustálou potřebu obdivu,“ píše k tématu web kdojeto.superia.cz.

Narcismus nebo sebeláska (dotyčná osoba se nazývá narcista nebo narcista) je patologický stav charakterizovaný nadměrným zájmem o vlastní osobu; pojmenován po Narcisovi. V psychoanalýze stav, ve kterém se Já stalo vlastním sexuálním objektem; u E. Fromma obranný mechanismus proti ztrátě sebeúcty; V současné psychiatrii je to druh psychopatie u člověka, který vnímá pouze sám sebe a své zájmy,“ uvádí k tématu slovenská internetová encyklopedie Wikipedia.

Narcismus: pohled do psychologie sebestředného fenoménu

Narcismus je, jak ji bylo zmíněno slovo, které nám zní v uších z různých kontextů, ale co přesně toto pojmenování znamená v psychologii? Narcismus má kořeny v řecké mytologii, kde postava Narkissos propadla kouzlu svého vlastního odrazu v jezeře. Psychologie tento termín používá k popisu vzorců chování spojených s nadměrným zájmem o sebe a nízkou empatií k ostatním. Je to psychologický fenomén, který se může projevovat v různých formách a má dopady na osobní vztahy i na širší společnost.

První klíčovou charakteristikou narcismu je nadhodnocený pocit vlastní důležitosti. Jedinec postižený tímto jevem věří, že je výjimečný a nezaměnitelný, čímž často pohrdá a podceňuje ostatní. Tato neustálá snaha zdůrazňovat vlastní jedinečnost vede k nízké schopnosti porozumět nebo sdílet pocity druhých.

Dalším klíčovým prvkem je potřeba neustálého obdivu. Narcista po schvalování od ostatních a vnímá ho jako palčivou potřebu pro udržení svého nadhodnoceného ega. Tato neustálá hledání obdivu a potvrzení vede k povrchním mezilidským vztahům, kde se očekává, že budou vždy v centru pozornosti.

Narcismus je také spojen s nedostatkem empatie. Jedinec postižený tímto jevem má omezenou schopnost vcítění se do pocitů a potřeb druhých. Jejich zájmy a myšlenky jsou úzce zaměřeny na vlastní prospěch, což může vytvářet nezájem o potřeby okolí.

Manipulace hraje klíčovou roli v chování narcisty. Tito jedinci jsou schopni využívat své charizma a přesvědčivost ke kontrole a ovládání ostatních. Manipulativní taktiky mohou být otevřené nebo skryté, s cílem dosáhnout jejich vlastních cílů a udržet si pocit kontroly.

Existuje několik typů narcismu. Grandiózní forma zahrnuje jedince, kteří se chlubí svými úspěchy, zatímco ranitelný narcismus je spojen s křehkým sebevědomím. Kolektivní a korporátní narcismus přinášejí unikátní výzvy do skupinového a pracovního prostředí.

Porozumět narcismu je klíčové pro budování zdravějších vztahů. Identifikace těchto vzorců chování nám umožňuje lépe rozumět jednotlivcům s narcistickými rysy a vyvinout strategie pro zdravou komunikaci. Psychologie narcismu nám tak poskytuje náhled do komplexního světa sebestředného chování a jeho dopadů na lidské vztahy.

Charakteristika narcisty

Narcista se neomezí pouze na jeden specifický rys, ale skládá se z řady charakteristických vlastností, které vytvářejí jedinečný psychologický profil. Jednou z klíčových vlastností je nadhodnocený pocit vlastní důležitosti. Tento jedinec věří, že je jedinečný, výjimečný a že mu patří zvláštní postavení ve společnosti. Tento přehnaný pocit vlastní výjimečnosti může být jeho hnacím motorem k dosahování úspěchů, ale zároveň vytváří sklony k pohrdání a nepochopení potřeb druhých,“ uvádí web gulu.cz.

Dalším výrazným znakem narcisty je potřeba neustálého obdivu a pozornosti. Jejich sebe-potvrzování čerpá z vnějšího potvrzení, a proto hledají obdiv a schvalování od okolí. Tato potřeba může být natolik náročná, že narcista se stává téměř posedlý tím, jak je vnímán ostatními. Nedostatek obdivu může považovat za osobní útok, což vede k častým projevům vzteku a frustrace.

Narcista často vykazuje omezenou schopnost empatie. Nedostatek porozumění a zájmu o pocity druhých ztěžuje navazování hlubokých vztahů. Jejich schopnost vcítění se do druhých je často povrchní a zaměřená na vlastní prospěch. To může vést k povrchním mezilidským vztahům, ve kterých je obtížné najít skutečnou vzájemnost.

Manipulativní chování narcisty má kořeny v jejich touze kontrolovat ostatní. Jsou mistři v přesvědčování a vytváření iluze, která jim umožňuje dosahovat svých cílů. Manipulace může být jak přímá, tak subtilní, s cílem ovlivnit názory a chování okolí. Tato tendence ke kontrole může vést k toxickým vztahům a konfliktům ve vztazích,“ upřesňuje web.

Pochopení těchto charakteristických rysů narcistické osobnosti je klíčové pro identifikaci jedinců s touto problematikou. „Tato povaha může mít značný dopad na vztahy i pracovní prostředí, a proto je důležité být obezřetný a vyvíjet strategie pro zdravou komunikaci a správnou ochranu vlastního duševního zdraví,“ dodává web gulu.cz.

Typy narcismu

Narcismus není jednotný fenomén, a proto psychologové rozlišují několik typů tohoto chování. V rámci „grandiózního“ narcismu se jedná o jedince, kteří se chlubí svými úspěchy a přehnaně sebevědomí. Naopak „ranitelný“ narcismus zahrnuje jedince s křehkým sebevědomím, kteří potřebují neustálé ujišťování o své hodnotě od ostatních.

Klíčovým rozdílem mezi nimi je zaměření na sebe a způsob, jakým se projevuje jejich nadhodnocený pocit vlastní důležitosti.

  1. Grandiózní narcismus: jedním z nejčastějších typů narcismu je grandiózní forma, kde jedinec vykazuje nadměrný pocit vlastní důležitosti a je posedlý představou o vlastní jedinečnosti. Tento typ narcisty často zdůrazňuje své úspěchy a schopnosti, čímž se snaží vzbudit u ostatních obdiv a uznání. Je ochoten převzít kontrolu a dominovat ve vztazích a situacích.
  2. Ranitelný narcismus: naopak, ranitelný narcista má křehké sebevědomí a skrývá svou nadhodnocenou potřebu obdivu za fasádou zdánlivé skromnosti. Tito jedinci jsou citliví na kritiku a odmítnutí, ačkoliv na povrchu mohou působit jako skromní nebo plachí. Jejich křehké sebevědomí může vést k častým projevům vzteku nebo defenzivity při jakékoli formě kritiky.
  3. Kolektivní narcismus: tento specifický typ narcismu se zaměřuje na skupinu nebo komunitu. Osoba s kolektivním narcismem může pociťovat nadřazenost své skupiny a považovat ji za výjimečnou. To může vést k vytváření stereotypů o „nepřátelských“ skupinách a snaze o udržení vlastní dominance nad ostatními kolektivy.
  4. Korporátní narcismus: v kontextu pracovního prostředí se může objevit korporátní narcismus. Jedinec s tímto typem narcismu může být posedlý myšlenkou na svůj profesní postup a úspěch na pracovišti. Tito jedinci mohou být náchylní k manipulaci a využívání kolegů ke svému prospěchu.

Rozlišování těchto typů narcismu pomáhá lépe porozumět rozmanitosti tohoto jevu. Každý z těchto typů může mít odlišné dopady na vztahy, pracovní prostředí a společenský život, což zdůrazňuje nutnost individuálního přístupu k porozumění a řešení narcistického chování.

Jak rozpoznat narcistu?

Rozpoznání narcisty může být jako rozluštění složitého puzzle, ale existuje několik klíčových znaků, na něž bychom měli být pozorní. Prvním a zřejmým příznakem je nadhodnocený pocit vlastní důležitosti. Narcista bývá posedlý myšlenkou na svou vlastní výjimečnost a očekává obdiv od ostatních bez ohledu na skutečné úspěchy. Tento jedinec často vykazuje potřebu se neustále chlubit svými úspěchy a schopnostmi, přičemž ostatní považuje za méněcenné.

Dalším charakteristickým riskem je nízká úroveň empatie. Narcista má tendenci mít omezenou schopnost vcítění se do pocity či potřeb druhých. Jeho zájmy jsou zaměřeny na vlastní prospěch a přání, což může vést k povrchním nebo dokonce manipulativním mezilidským vztahům. Nedostatek empatie může být patrný i ve chvílích, kdy by normální jedinec projevil soucit nebo porozumění.

Jiným významným znakem je neustálá potřeba obdivu. Narcista pociťuje hlubokou touhu po schvalování a obdivu od ostatních. Je náročný na pozornost a očekává, že bude ve středu zájmu. Tato potřeba potvrzení vede k neustálému hledání obdivu, což může být vyčerpávající pro okolí.

Manipulativní chování je dalším klíčovým znakem narcistické osobnosti. Snaží se kontrolovat a ovládat ostatní, aby dosáhl svých cílů. Tato manipulace může být buď přímá a otevřená, nebo skrytá a subtilní. Narcista často využívá své schopnosti přesvědčování a charizmatu k tomu, aby získal podporu a loajalitu okolí.

Rozpoznání narcisty je klíčové pro budování zdravých vztahů a prevenci negativních dopadů jeho chování. Pochopení těchto charakteristických rysů nám může pomoci lépe porozumět osobě s narcistickými tendencemi a umožnit nám efektivnější komunikaci ve vztazích.

Dopady na vztahy a společnost

Narcismus, sám o sobě komplexní fenomén, nese výrazné dopady na jak individuální vztahy, tak i na celkovou strukturu společnosti.

V osobních vztazích může narcismus vyvolat neustálý konflikt. Jediným cílem narcisty je uspokojení vlastních potřeb a touha po dominanci. Toto chování může vést k devalvaci druhých a jejich potřeb, což vede ke konfliktům a narušení vzájemného porozumění. Partner či blízký jedinec se může cítit opomíjený nebo podceňovaný, což může vyvolat negativní emoce a vyčerpání.

Ve společnosti může narcismus vytvářet toxické vlivy. V oblasti vedení nebo ve veřejném prostoru se narcisti mohou snažit ovlivňovat ostatní k dosažení svých cílů, často bez ohledu na blaho celé komunity. Tyto jedince může motivovat pouze jejich vlastní prospěch, což může mít negativní dopad na rozhodovací procesy a vnímání spravedlnosti ve společnosti.

Narcismus může také podkopat etiku a důvěryhodnost. Jedinec se silnými narcistickými tendencemi může mít sklony ke klamání, manipulaci a vyhýbání se odpovědnosti. To může zpochybnit integritu jednotlivce nebo dokonce celých institucí, což má potenciál destabilizovat společenské vazby a důvěru občanů ve veřejné instituce.

V pracovním prostředí může narcismus vytvářet toxické vztahy. Vůdci nebo kolegové s narcistickými rysy mohou upřednostňovat své vlastní zájmy před týmovým prostředím. To může vést k neefektivní komunikaci, nízké morálce a vyhošťování talentovaných jednotlivců, kteří nezapadají do narcistického narativu.

Celkově lze konstatovat, že narcismus má dalekosáhlé důsledky na lidské vztahy a společnost jako celek. Porozumění těmto dopadům je klíčové pro vytvoření strategií, jak se s narcistickým chováním vyrovnávat a minimalizovat jeho negativní vliv na lidské vztahy a kvalitu společenského života.

Jak s narcismem pracovat?

Pokud se setkáte s jedincem s narcistickými rysy, je důležité si být vědomi jeho chování a hledat způsoby, jak s ním efektivně komunikovat. Postavení jasných hranic a udržování zdravé sebedůvěry může být klíčové při zachování psychické pohody.

Celkově lze říci, že narcismus je komplexní fenomén, který ovlivňuje nejen jednotlivce, ale i širší společenský kontext. Porozumění tomuto jevu nám může pomoci lépe rozumět sobě i ostatním, a tím i vytvářet zdravější a udržitelnější vztahy.

Použité zdroje: kdojeto.superia.cz, gulu.cz, sk.wikipedia.org (Narcismus), dai.fmph.uniba.sk, dále použity redakční informace,
(redakční text – D. Bárta)

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu